செலுத்த வேண்டிய பயன்பாடுகள்

செலுத்த வேண்டிய பயன்பாடுகள் மின்சாரம், எரிவாயு, இணைய இணைப்புகள், தொலைபேசிகள் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றிற்கான சப்ளையர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை. இந்த பொறுப்பு தற்போதைய பொறுப்பாக கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் செலுத்த வேண்டிய தொகைகள் பொதுவாக ஒரு வருடத்திற்குள் செலுத்தப்படும். ஒரு அமைப்பு இந்த வகை பொறுப்பை தனித்தனியாக அடையாளம் காண விரும்பும்போது செலுத்த வேண்டிய பயன்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதற்கு பதிலாக பயன்பாட்டு பில்களை அதன் கணக்குகளில் செலுத்த வேண்டிய கணக்கில் பதிவு செய்ய தேர்வு செய்யலாம், அதில் அனைத்து வர்த்தக செலுத்துதல்களும் உள்ளன.

பயன்பாட்டு செலவு என்பது செலுத்த வேண்டிய பயன்பாடுகளுக்கு சமமானதல்ல. செலவினம் என்பது ஆண்டு முதல் தேதி அல்லது பயன்பாடுகளின் குறிப்பிட்ட கால செலவு ஆகும், அதே நேரத்தில் செலுத்த வேண்டியது பயன்பாட்டு பில்களின் செலுத்தப்படாத தொகை மட்டுமே. எனவே, பயன்பாடுகளின் செலவு பொதுவாக பயன்பாடுகள் செலுத்த வேண்டிய நிலுவை விட அதிகமாக இருக்கும்.