பங்குதாரர்களின் நிதியை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

பங்குதாரர்களின் நிதி என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள பங்குகளின் அளவைக் குறிக்கிறது, இது பங்குதாரர்களுக்கு சொந்தமானது. ஒரு வணிகத்தை கலைத்துவிட்டால் பங்குதாரர்களின் நிதியின் அளவு கோட்பாட்டளவில் பங்குதாரர்கள் எவ்வளவு பெறுவார்கள் என்பதற்கான தோராயத்தை அளிக்கிறது. ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் கணக்கில் உள்ள மொத்த கடன்களை மொத்த சொத்துகளிலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் பங்குதாரர்களின் நிதிகளின் அளவைக் கணக்கிட முடியும். மேலும், இருப்புநிலைக் குறிப்பில் துணை நிறுவனங்களின் நிதி நிலை இருந்தால், பதிவுசெய்யப்பட்ட சிறுபான்மை நலன்களும் கணக்கீட்டில் இருந்து விலக்கப்பட வேண்டும். எனவே, பங்குதாரர்களின் நிதிகளின் முழுமையான கணக்கீடு:

மொத்த சொத்துக்கள் - மொத்த கடன்கள் - சிறுபான்மை நலன்கள் = பங்குதாரர்களின் நிதி

பங்குதாரர்களின் நிதி பொதுவாக பின்வரும் கணக்குகளைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது:

  • பொது பங்கு
  • விருப்ப பங்கு
  • தக்க வருவாய்
  • கருவூல பங்கு (மொத்தத்திலிருந்து கழித்தல்)

பின்வரும் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் ஒரு கணக்கியல் காலப்பகுதியில் பங்குதாரர்களின் நிதிகளின் அளவு மாறும்:

= பங்குதாரர்களின் பங்கு தொடங்குகிறது

+ வருமானம்

+ விற்கப்பட்ட பங்குகளிலிருந்து பெறப்பட்ட கொடுப்பனவுகள்

- ஈவுத்தொகை செலுத்தப்பட்டது

- இழப்புகள்

- வாங்கிய கருவூலப் பங்குக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டது

= பங்குதாரர்களின் பங்குகளை முடித்தல்

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் மொத்த சொத்துக்களில், 000 1,000,000 மற்றும் மொத்த கடன்களில் 50,000 750,000 மற்றும் சிறுபான்மை நலன்களின் $ 50,000 உடன் அறிக்கை செய்கிறது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில், பங்குதாரர்களின் நிதிகளின் அளவு, 000 200,000 ஆகும்.

இருப்பினும், இதன் விளைவாக வரும் தொகை ஈக்விட்டியின் புத்தக மதிப்பை மட்டுமே பிரதிபலிக்கிறது. மொத்த கடன்களின் சந்தை மதிப்பு மொத்த சொத்துக்களின் சந்தை மதிப்பிலிருந்து கழிக்கப்பட வேண்டுமானால், பங்குதாரர்களின் நிதிகளின் உண்மையான அளவு கணிசமாக வேறுபட்டிருக்கலாம். மேலும், ஒரு வணிகத்தின் சொத்துக்களின் மதிப்பைக் கலைப்பது அவற்றின் சந்தை மதிப்பிலிருந்து கணிசமாக வேறுபடலாம், குறிப்பாக கலைப்பு விரைவாக இருந்தால்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

பங்குதாரர்களின் நிதி பங்குதாரர்களின் பங்கு அல்லது பங்குதாரர்களின் மூலதனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.