பங்கு விகிதத்திற்கான வருவாய் | இபிஎஸ் விகிதம்

ஒரு பங்கு விகிதத்திற்கான வருவாய் (இபிஎஸ் விகிதம்) ஒரு நிறுவனத்தின் நிகர வருமானத்தின் அளவை அளவிடுகிறது, இது அதன் பொதுவான பங்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கு கோட்பாட்டளவில் கிடைக்கிறது. ஒரு பங்கு விகிதத்திற்கு அதிக வருவாய் ஈட்டிய ஒரு நிறுவனம் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஈவுத்தொகையை உருவாக்கும் திறன் கொண்டது, அல்லது அதிக வளர்ச்சிக்காக நிதியை மீண்டும் தனது வணிகத்தில் உழக்கூடும்; இரண்டிலும், அதிக விகிதம் பங்குகளின் சந்தை விலையைப் பொறுத்து பயனுள்ள முதலீட்டைக் குறிக்கிறது. இந்த நடவடிக்கை பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை ஒரு பங்குத் தகவலுக்கான வருவாயைப் புகாரளிக்கத் தேவையான ஒரே நிறுவனங்கள்.

ஒரு முதலீட்டாளர் முதன்மையாக ஒரு நிலையான வருமான ஆதாரத்தில் ஆர்வமாக இருந்தால், ஒரு நிறுவனம் அதன் இருக்கும் ஈவுத்தொகை தொகையை அதிகரிப்பதற்கான அறையின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு இபிஎஸ் விகிதம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருப்பினும், பல சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு நிறுவனத்தின் வரலாற்றை அதன் ஈவுத்தொகையில் மாற்றங்களைச் செய்வது வெறுமனே மறுஆய்வு செய்வது எதிர்கால ஈவுத்தொகைகளின் உண்மையான அளவின் சிறந்த குறிகாட்டியாகும். சில சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு நிறுவனம் அதிக விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் எந்த ஈவுத்தொகையும் செலுத்தாது, ஏனென்றால் கூடுதல் வளர்ச்சிக்கு நிதியளிப்பதற்காக பணத்தை மீண்டும் வணிகத்தில் உழுவதற்கு இது விரும்புகிறது.

ஒரு பங்கு விகிதத்தில் ஒரு நிறுவனத்தின் வருவாயை ஒரு போக்கு வரிசையில் கண்காணிப்பது மிகவும் பயனுள்ளது. போக்கு நேர்மறையானதாக இருந்தால், நிறுவனம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டுகிறது அல்லது அதன் பங்குகளை திரும்ப வாங்குகிறது. மாறாக, குறைந்துவரும் போக்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நிறுவனம் சிக்கலில் இருப்பதைக் குறிக்கும், இது பங்கு விலை வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.

விகிதத்தைக் கணக்கிட, வரிக்குப் பிறகு நிகர வருமானத்திலிருந்து விருப்பமான பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் காரணமாக எந்த ஈவுத்தொகை கொடுப்பனவுகளையும் கழிக்கவும், அளவீட்டுக் காலத்தில் நிலுவையில் உள்ள பொதுவான பங்குகளின் சராசரி எண்ணிக்கையால் வகுக்கவும். இந்த தகவல் ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கை மற்றும் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் கிடைக்கிறது. கணக்கீடு:

(வரிக்குப் பின் நிகர வருமானம் - விருப்பமான பங்கு ஈவுத்தொகை)

பொதுவான பங்குகளின் சராசரி எண்ணிக்கை நிலுவையில் உள்ளது

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி நிறுவனம், 000 1,000,000 வரிக்குப் பிறகு நிகர வருமானத்தைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் விருப்பமான ஈவுத்தொகையில், 000 200,000 செலுத்த வேண்டும். இது அளவீட்டுக் காலத்தில் அதன் சொந்த பங்குகளை மீண்டும் வாங்கி விற்றுள்ளது; இந்த காலகட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள பொதுவான பங்குகளின் சராசரி எண்ணிக்கை 400,000 பங்குகள் ஆகும். பங்கு விகிதத்திற்கு ஏபிசியின் வருவாய்:

(, 000 1,000,000 நிகர வருமானம் -, 000 200,000 விருப்பமான பங்கு ஈவுத்தொகை)

400,000 பொதுவான பங்குகள்

= ஒரு பங்குக்கு 00 2.00

ஒத்த விதிமுறைகள்

பங்கு விகிதத்திற்கான வருவாய் இபிஎஸ் விகிதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.