தேய்மான செலவுக்கும் திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

தேய்மானச் செலவு என்பது ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்திலும் ஒரு வணிகமானது அதன் சொத்துக்களுக்கு எதிராக எடுக்கும் கால தேய்மானக் கட்டணமாகும். திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் என்பது ஒவ்வொரு சொத்துக்கும் தேய்மானம் தொடங்கியதிலிருந்து குவிந்துள்ள இந்த தேய்மானத்தின் ஒட்டுமொத்த அளவு ஆகும். பின்வரும் வேறுபாடுகள் இரண்டு கருத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்:

  • தேய்மான செலவு வருமான அறிக்கையில் தோன்றும், அதே நேரத்தில் திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றும்.
  • தேய்மான செலவுக் கணக்கில் நிலுவை ஒரு பற்று, அதே நேரத்தில் திரட்டப்பட்ட தேய்மானக் கணக்கில் உள்ள இருப்பு ஒரு கடன்.
  • தேய்மானம் செலவு என்பது வருமான அறிக்கையில் ஒரு தனி மற்றும் சுயாதீனமான வரியாகும், அதே நேரத்தில் திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் இணைக்கப்பட்டு நிலையான சொத்து வரி உருப்படியை ஈடுசெய்கிறது.
  • சொத்து விற்கப்படும் போது ஒரு சொத்துக்கான தேய்மான செலவு நிறுத்தப்படும், அதே நேரத்தில் சொத்து விற்கப்படும் போது திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் தலைகீழாக மாறும்.