ப்ரீபெய்ட் வாடகை கணக்கியல்

ப்ரீபெய்ட் வாடகை கணக்கியலின் கண்ணோட்டம்

ப்ரீபெய்ட் வாடகை என்பது வாடகை காலத்திற்கு முன்பே செலுத்தப்பட்ட வாடகை, எனவே குத்தகைதாரர் அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் இதுவரை பயன்படுத்தப்படாத வாடகைத் தொகையை பதிவு செய்ய வேண்டும்.

வாடகை பொதுவாக முன்கூட்டியே செலுத்தப்படுகிறது, அந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் வாடகைக் கட்டணத்தால் செலுத்தப்படுகிறது. நில உரிமையாளர் பொதுவாக பல வாரங்களுக்கு முன்னதாக ஒரு விலைப்பட்டியலை அனுப்புகிறார், எனவே குத்தகைதாரர் முந்தைய மாத இறுதியில் காசோலை கட்டணத்தை நில உரிமையாளருக்கு அஞ்சல் செய்வதற்கும் அதை உரிய தேதிக்குள் அனுப்புவதற்கும் வழங்குகிறார். இது குத்தகைதாரருக்கு ஒரு சிக்கலை அளிக்கிறது, ஏனெனில் கட்டணம் பொதுவாக அதன் வருமான அறிக்கையில் வாடகை செலவாக கணக்கு மென்பொருளில் விலைப்பட்டியல் உள்ளிடப்பட்ட காலகட்டத்தில் தோன்றும் - இருப்பினும், கட்டணம் பதிவு செய்யப்பட்டு காசோலை மாதத்தில் குறைக்கப்பட்டதால் முன் கட்டணம் சம்பந்தப்பட்ட காலம், அது உண்மையில் ப்ரீபெய்ட் வாடகை.

ப்ரீபெய்ட் வாடகை கணக்கியலின் எடுத்துக்காட்டு

ப்ரீபெய்ட் வாடகைக்கு கணக்கு வைப்பதற்கான சரியான வழி, இந்த நுழைவைப் பயன்படுத்தி, ப்ரீபெய்ட் சொத்துகள் (அல்லது ப்ரீபெய்ட் வாடகை) கணக்கில் ஆரம்ப கட்டணத்தை பதிவு செய்வது: