பயன்பாட்டுக்கு சரியான சொத்து

குத்தகையின் வாழ்நாளில் ஒரு சொத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான குத்தகைதாரரின் உரிமை என்பது பயன்பாட்டு உரிமையாகும். குத்தகை பொறுப்பின் ஆரம்பத் தொகையாகவும், குத்தகைத் தொடக்க தேதிக்கு முன்னர் குத்தகைதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளாகவும், எந்தவொரு ஆரம்ப நேரடி செலவினங்களுடனும், பெறப்பட்ட எந்தவொரு குத்தகை சலுகைகளுக்கும் சொத்து கணக்கிடப்படுகிறது.

குத்தகை தொடக்கத் தேதியிலிருந்து குத்தகை காலத்தின் முடிவின் முற்பகுதி அல்லது சொத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவு வரை உரிமையின் பயன்பாட்டு சொத்தின் கடன்தொகை காலம் ஆகும். ஒரு விதிவிலக்கு என்னவென்றால், குத்தகைதாரர் சொத்தை வாங்குவதற்கான ஒரு விருப்பத்தை பயன்படுத்துவார் என்பது நியாயமானதாக இருக்கும்போது, ​​இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவில் கடனளிப்பு காலம் ஆகும்.

ஒரு சரியான பயன்பாட்டு சொத்து பலவீனமடைந்தது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டால், குறைபாடு உடனடியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது, இதன் மூலம் சொத்தின் சுமையை குறைக்கிறது. அதன் அடுத்தடுத்த அளவீட்டு குறைபாடு பரிவர்த்தனைக்குப் பிறகு உடனடியாக சுமந்து செல்லும் தொகையாகக் கணக்கிடப்படுகிறது, அடுத்தடுத்த திரட்டப்பட்ட கடன்தொகுப்பைக் கழித்தல்.

குத்தகை முடிவடையும் போது, ​​குத்தகைதாரரின் புத்தகங்களிலிருந்து பயன்பாட்டுக்கான சரியான சொத்து மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய குத்தகை பொறுப்பு ஆகியவை அகற்றப்படுகின்றன. இரண்டு தொகைகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு அந்த நேரத்தில் லாபம் அல்லது இழப்பாகக் கருதப்படுகிறது.