உற்பத்தி மேல்நிலை பட்ஜெட் | மேல்நிலை பட்ஜெட்

உற்பத்தி மேல்நிலை பட்ஜெட் வரையறை

உற்பத்தி மேல்நிலை பட்ஜெட்டில் நேரடி பொருட்கள் மற்றும் நேரடி உழைப்பு தவிர அனைத்து உற்பத்தி செலவுகளும் உள்ளன. இந்த பட்ஜெட்டில் உள்ள தகவல்கள் முதன்மை பட்ஜெட்டில் வரி விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையின் ஒரு பகுதியாக மாறும்.

இந்த பட்ஜெட்டில் உள்ள அனைத்து செலவுகளின் மொத்தமும் ஒரு யூனிட் மேல்நிலை ஒதுக்கீடாக மாற்றப்படுகிறது, இது முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் சரக்குகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான செலவைப் பெறப் பயன்படுகிறது, மேலும் இது பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு துறைசார் பட்ஜெட் மாதிரிகளில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது ஒரு நிறுவனத்தின் செலவினங்களின் மொத்தத் தொகையில் பெரும் பகுதியைக் கொண்டிருக்கலாம்.

இந்த பட்ஜெட் பொதுவாக மாதாந்திர அல்லது காலாண்டு வடிவத்தில் வழங்கப்படுகிறது.

உற்பத்தி மேல்நிலை பட்ஜெட்டின் எடுத்துக்காட்டு

டெல்பி தளபாடங்கள் கிரேக்க பாணி தளபாடங்கள் தயாரிக்கின்றன. இது மர மூலப்பொருட்களையும் அதன் கைவினைஞர்களின் விலையையும் முறையே நேரடி பொருட்கள் பட்ஜெட் மற்றும் நேரடி தொழிலாளர் பட்ஜெட்டில் பட்ஜெட் செய்கிறது. அதன் உற்பத்தி மேல்நிலை செலவுகள் பின்வருமாறு கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன:

டெல்பி தளபாடங்கள்

உற்பத்தி மேல்நிலை பட்ஜெட்

டிசம்பர் 31, 20XX உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கு