ராயல்டி வட்டி

ராயல்டி வட்டி என்பது கனிம உரிமைகளின் உரிமையாளர் குத்தகை ஒப்பந்தத்தில் நுழையும்போது ஒரு சொத்தின் வெளியீட்டில் தக்கவைக்கப்பட்ட வட்டி ஆகும். ஒரு ராயல்டி வட்டி கனிம உரிமை உரிமையாளருக்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் தாதுக்களின் ஒரு பகுதியை அல்லது விற்கப்பட்ட உற்பத்தியில் இருந்து மொத்த வருவாயில் ஒரு பகுதியைப் பெற உரிமை உண்டு. ஒரு ராயல்டி வட்டி வைத்திருப்பவர், உற்பத்தியாளரின் பங்குடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு உற்பத்தி அல்லது பிரித்தல் வரிகளுக்கும் பொறுப்பாவார். குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சொத்தின் ஆய்வு, மேம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி செலவுகளுக்கு ராயல்டி வட்டி வைத்திருப்பவர் பொதுவாக பொறுப்பேற்க மாட்டார், எனவே ராயல்டி வட்டி செயல்படாத வட்டியாக கருதப்படுகிறது.