நல்லெண்ண மன்னிப்பு

நல்லெண்ண கடன்தொகை என்பது அவ்வப்போது கடன்தொகை கட்டணத்தை பதிவு செய்வதன் மூலம் நல்லெண்ண சொத்தின் அளவை படிப்படியாகவும் முறையாகவும் குறைப்பதைக் குறிக்கிறது. கணக்கியல் தரநிலைகள் இந்த கடன்தொகுப்பை ஒரு பத்து ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஒரு நேர்-கோடு அடிப்படையில் நடத்த அனுமதிக்கின்றன. அல்லது, வேறுபட்ட பயனுள்ள வாழ்க்கை மிகவும் பொருத்தமானது என்பதை ஒருவர் நிரூபிக்க முடிந்தால், கடன்தொகை ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான ஆண்டுகளில் இருக்கக்கூடும்.

கடன்தொகுப்பைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு பிடிப்பு என்னவென்றால், ஒரு வணிகமும் குறைபாடுள்ள சோதனையை நடத்த வேண்டும், ஆனால் தூண்டுதல் நிகழ்வு இருந்தால் மட்டுமே, அந்த நிறுவனத்தின் நியாயமான மதிப்பு அதன் சுமக்கும் தொகையை விடக் குறைந்துவிட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது. மேலும், நீங்கள் தனிப்பட்ட அறிக்கையிடல் அலகுகளுக்கு அல்ல, நிறுவன மட்டத்தில் மட்டுமே குறைபாட்டை சோதிக்க தேர்வு செய்யலாம். நல்லெண்ணத்தின் தற்போதைய கடன்தொகை காலப்போக்கில் அந்த நிறுவனத்தின் சுமந்து செல்லும் அளவைக் குறைத்துக்கொண்டே இருப்பதால், இதன் பொருள் ஒரு குறைபாடு சோதனையின் சாத்தியக்கூறுகள் காலப்போக்கில் குறையப் போகிறது. குறைபாடு சோதனை என்பது நிறுவன மட்டத்தில் மட்டுமே இருப்பதால், எஞ்சியிருக்கும் குறைபாடு சோதனை எந்த அளவிலும் இருக்கக்கூடும்.

ஒரு வணிகமானது நல்லெண்ணத்தை மாற்றியமைக்கத் தேர்வுசெய்தால், அது ஏற்கனவே இருக்கும் அனைத்து நல்லெண்ணங்களுக்கும், எதிர்கால பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான எந்தவொரு புதிய நல்லெண்ணத்திற்கும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். அதாவது ஒரு நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட கையகப்படுத்துதல்களிலிருந்து எழும் நல்லெண்ணத்திற்கு கடன்தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது.

இந்த விருப்பம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், நீண்ட காலத்திற்கு இலாபங்களை ஈடுசெய்யும் ஒரு பெரிய கடன்தொகை கட்டணம் இருக்கும். இதன் பொருள், ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அறிக்கையிடப்பட்ட முடிவுகளில் கடன்தொகுப்பின் தாக்கம் குறித்து அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும்.

நல்லெண்ண மன்னிப்புடன் தொடர்புடைய அறிக்கையிடல் தேவைகள் உள்ளன. இருப்புநிலைக் குறிப்பில், திரட்டப்பட்ட கடன்தொகை மற்றும் குறைபாட்டுக் கட்டணங்களின் நல்லெண்ண நிகரத்தின் அளவு வழங்கப்பட வேண்டும். நிலையான சொத்துக்களை வழங்குவதில் நாங்கள் பயன்படுத்தும் அதே தர்க்கம் இதுதான். வருமான அறிக்கையில், அது நிறுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டுடன் தொடர்புபடுத்தப்படாவிட்டால், தொடர்ச்சியான செயல்பாடுகளுக்குள் நல்லெண்ண மன்னிப்பு வழங்கப்படுகிறது - அவ்வாறான நிலையில், அது நிறுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டின் முடிவுகளுடன் வழங்கப்படுகிறது.

நல்லெண்ண கடன்தொகை மாற்று தனியாருக்கு உள்ள நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.