குறைவான மேல்நிலை

உற்பத்தி செய்யப்படாத மேல்நிலை என்பது உற்பத்தி அலகுகளுக்கு ஒதுக்கப்படாத உண்மையான தொழிற்சாலை மேல்நிலை செலவுகளின் அளவைக் குறிக்கிறது. உற்பத்தி அலகு ஒன்றுக்கு நிலையான ஒதுக்கீடு தொகை ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தில் ஏற்படும் மேல்நிலை செலவுகளின் உண்மையான தொகைக்கு சமமாக இல்லாதபோது இந்த நிலைமை எழுகிறது. ஆண்டு முழுவதும் உற்பத்தி அலகுகளுக்கு ஒரே மேல்நிலை செலவைப் பயன்படுத்துவதில் நிர்வாகம் சீராக இருக்க விரும்பும்போது, ​​உண்மையான ஒதுக்கீட்டைக் காட்டிலும் ஒரு நிலையான ஒதுக்கீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நிலையான ஒதுக்கீடு தொகை வழக்கமாக தொழிற்சாலை மேல்நிலைகளின் வரலாற்றுத் தொகையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, வரவிருக்கும் ஆண்டில் மேல்நிலை செலவுகளில் திட்டமிடப்பட்ட மாற்றங்களுக்காக சரிசெய்யப்படுகிறது.

தொழிற்சாலை மேல்நிலைகளின் உண்மையான அளவு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருந்தது என்பதைக் குறைக்காத மேல்நிலை குறிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நிலையான ஒதுக்கீடு விகிதம் உற்பத்தி அலகுகளுக்கு, 000 200,000 தொழிற்சாலை மேல்நிலைகளை ஒதுக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் பயன்பாட்டின் கீழ் $ 25,000 உள்ளது. ஒதுக்கீடு வீதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட, 000 200,000 ஐ விட உண்மையான செலவு 5,000 225,000 என்று இது குறிக்கிறது.

மேல்நிலை குறைவாக மதிப்பிடப்படும்போது, ​​பயன்படுத்தப்பட்ட தொகையை விட உண்மையான மேல்நிலை செலவின் அதிகப்படியான தொகை குறுகிய கால சொத்தாக பதிவு செய்யப்படலாம், இது பிற்காலத்தில் மேல்நிலைப்பகுதியின் அதிகப்படியான பயன்பாடு மூலம் ஈடுசெய்யப்படும் என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையில். இந்த சொத்தின் அளவு நிதியாண்டின் இறுதியில் விற்கப்படாத பொருட்களின் விலைக்கு வசூலிக்கப்பட வேண்டும், இதனால் அது அறிக்கையிடல் நிறுவனத்தின் ஆண்டு இறுதி இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றாது.