தற்காலிக வேறுபாடு

ஒரு தற்காலிக வேறுபாடு என்பது இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள ஒரு சொத்து அல்லது பொறுப்பைச் சுமக்கும் தொகைக்கும் அதன் வரி தளத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம். தற்காலிக வேறுபாடு பின்வருவனவற்றில் ஒன்றாகும்:

  • விலக்கு. விலக்கு அளிக்கக்கூடிய தற்காலிக வேறுபாடு என்பது தற்காலிக வேறுபாடாகும், இது வரிக்கு உட்பட்ட லாபம் அல்லது இழப்பை நிர்ணயிக்கும் போது எதிர்காலத்தில் கழிக்கக்கூடிய தொகையை வழங்கும்.
  • வரி விதிக்கப்படக்கூடியது. வரி விதிக்கக்கூடிய தற்காலிக வேறுபாடு என்பது தற்காலிக வேறுபாடாகும், இது எதிர்காலத்தில் வரி விதிக்கக்கூடிய லாபம் அல்லது இழப்பை நிர்ணயிக்கும் போது வரி விதிக்கக்கூடிய தொகையை வழங்கும்.

இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், சொத்து அல்லது பொறுப்பின் சுமந்து செல்லும் தொகை மீட்கப்படும்போது அல்லது தீர்க்கப்படும்போது வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்படுகின்றன.

தற்காலிக வேறுபாடுகள் காரணமாக, ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தில் ஒரு நிறுவனம் செய்யும் செலவு பொதுவாக தற்போதைய வரி செலவு அல்லது வருமானம் மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி செலவு அல்லது வருமானம் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது.