ஓய்வூதிய செலவு

ஓய்வூதிய செலவு என்பது ஒரு வணிக ஊழியர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஓய்வூதியங்களுக்கான அதன் கடன்கள் தொடர்பாக செலவிட வேண்டிய தொகை. இந்த செலவினத்தின் அளவு மாறுபடும், அடிப்படை ஓய்வூதியம் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நன்மைத் திட்டமா அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்புத் திட்டமா என்பதைப் பொறுத்து. இந்த திட்ட வகைகளின் பண்புகள் பின்வருமாறு:

  • வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை திட்டம். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பணியாளர்கள் ஓய்வு பெற்றபின்னர் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட கால இடைவெளியை முதலாளி வழங்குகிறார். இந்த எதிர்கால கொடுப்பனவின் அளவு ஊழியர்களின் ஆயுட்காலம் பற்றிய மதிப்பீடுகள், தற்போதைய ஊழியர்கள் நிறுவனத்தில் எவ்வளவு காலம் தொடர்ந்து பணியாற்றுவர், மற்றும் ஓய்வு பெறுவதற்கு சற்று முன்பு ஊழியர்களின் ஊதிய நிலை போன்ற பல எதிர்கால நிகழ்வுகளைப் பொறுத்தது. சாராம்சத்தில், வரையறுக்கப்பட்ட நன்மைத் திட்டங்களுக்கான கணக்கியல் எதிர்காலக் கொடுப்பனவுகளின் மதிப்பீட்டைச் சுற்றியே உள்ளது, மேலும் எதிர்காலத்தில் கொடுப்பனவுகளைப் பெறுவதற்கு தகுதிவாய்ந்த சேவைகளை ஊழியர்கள் வழங்கும் காலங்களில் தொடர்புடைய செலவினங்களை அங்கீகரிப்பது. திட்டம்.

  • வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு திட்டம். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்டத்தில் பங்களிப்பு கட்டணம் செலுத்தியவுடன் முதலாளியின் முழு கடமையும் நிறைவடைகிறது, பிற்கால காலங்களில் அங்கீகாரத்திற்காக தொடர்புடைய செலவுகள் எதுவும் ஒத்திவைக்கப்படாத வரை. எனவே, ஒரு திட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நிதியை செலுத்த முதலாளி உறுதியளிக்கிறார், ஆனால் அந்தத் திட்டத்தால் விநியோகிக்கப்படும் பலன்களுக்கு உறுதியளிக்கவில்லை. வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்புத் திட்டத்திற்கான கணக்கியல் அதன் பங்களிப்புகளை செலவினங்களுக்காக வசூலிப்பதாகும்.

வரையறுக்கப்பட்ட பயன் ஓய்வூதிய திட்டத்துடன் தொடர்புடைய தொடர்புடைய செலவுகளின் சுருக்கம் இங்கே, இது ஒவ்வொரு கணக்கியல் காலத்திலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிகர கால ஓய்வூதிய செலவுக்கு கூட்டுத்தொகை: