வணிக சேர்க்கை

ஒரு வணிக சேர்க்கை என்பது ஒரு பரிவர்த்தனை ஆகும், அதில் வாங்குபவர் மற்றொரு வணிகத்தின் (கையகப்படுத்துபவரின்) கட்டுப்பாட்டைப் பெறுகிறார். வணிக சேர்க்கைகள் நிறுவனங்கள் கரிம (உள்) செயல்பாடுகளின் மூலம் வளராமல், அளவுகளில் வளர ஒரு பொதுவான வழியாகும்.

ஒரு வணிகமானது ஈவுத்தொகை, குறைக்கப்பட்ட செலவுகள் அல்லது பிற பொருளாதார நன்மைகளின் வடிவத்தில் முதலீட்டாளர்களுக்கு வருமானத்தை வழங்கக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகள் மற்றும் சொத்துக்களின் தொகுப்பாகும். ஒரு வணிகத்தில் பொதுவாக உள்ளீடுகள், செயல்முறைகள் மற்றும் வெளியீடுகள் உள்ளன. ஒரு மேம்பாட்டு-நிலை நிறுவனம் இன்னும் வெளியீடுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை, இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் செயல்பாடுகளைத் தொடங்குவது மற்றும் வெளியீட்டைத் தயாரிப்பதற்கான திட்டங்களைக் கொண்டிருத்தல் மற்றும் வெளியீடுகளை வாங்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கான அணுகல் போன்ற பிற காரணிகளை மாற்றலாம்.

ஒரு வணிக சேர்க்கை என்பது ஒரு கூட்டு முயற்சியை உருவாக்குவது அல்ல, அல்லது ஒரு வணிகத்தை உருவாக்காத சொத்துக்களின் தொகுப்பை வாங்குவதையும் உள்ளடக்கியது அல்ல.

ஒரு வணிக ஒருங்கிணைப்பு இருக்கும்போது, ​​அதன் பின்னர் வாங்குபவர் அதன் சொந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளை கையகப்படுத்துபவருடன் இணைக்கும் ஒருங்கிணைந்த முடிவுகளை அறிக்கையிடுகிறார். கையகப்படுத்தும் தேதிக்கு முன்னர் எந்தவொரு அறிக்கையிடல் காலங்களுக்கும் கையகப்படுத்துபவரின் நிதி அறிக்கைகளை இந்த ஒருங்கிணைப்பில் கையகப்படுத்துபவர் சேர்க்கவில்லை.