சான்றளிப்பு நிச்சயதார்த்தம்

ஒரு சான்றளிப்பு ஈடுபாடு என்பது ஒரு வாடிக்கையாளருடனான ஒரு ஏற்பாடாகும், அங்கு ஒரு சுயாதீனமான மூன்றாம் தரப்பு ஒரு வாடிக்கையாளரால் உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்களை விசாரித்து அறிக்கையிடுகிறது. சான்றளிப்பு ஈடுபாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • ஒரு வாடிக்கையாளர் செய்த நிதி கணிப்புகள் குறித்த அறிக்கை

  • ஒரு வாடிக்கையாளரால் வடிவமைக்கப்பட்ட சார்பு வடிவ நிதித் தகவல்களைப் புகாரளித்தல்

  • கிளையன்ட் செயல்முறை செயல்பாட்டில் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கின்றன என்பதைப் புகாரளித்தல்

இதன் விளைவாக வரும் அறிக்கை பயனர்களுக்கு நிச்சயதார்த்தத்தின் விஷயத்தில் அதிக அளவிலான நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.