அரை ஆண்டு மாநாடு

அரை ஆண்டு மாநாடு வரி நோக்கங்களுக்காக தேய்மானத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது, மேலும் ஒரு நிலையான சொத்து உண்மையான கொள்முதல் தேதியைப் பொருட்படுத்தாமல், அதன் முதல் ஆண்டின் ஒரு பாதியில் சேவையில் இருந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. தேய்மானத்தின் மீதமுள்ள அரை ஆண்டு தேய்மானத்தின் இறுதி ஆண்டில் வருவாயிலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு இயந்திரத்தை அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி $ 50,000 க்கு வாங்குகிறது. இந்த இயந்திரம் ஐந்து வருட பயனுள்ள ஆயுளைக் கொண்டுள்ளது. அரை ஆண்டு மாநாட்டின் கீழ், இயந்திரத்திற்கான தேய்மானம் பின்வருமாறு:

ஆண்டு 1 = $ 5,000

ஆண்டு 2 = $ 10,000

ஆண்டு 3 = $ 10,000

ஆண்டு 4 = $ 10,000

ஆண்டு 5 = $ 10,000

ஆண்டு 6 = $ 5,000