ஈடுசெய்யும் பிழை

ஈடுசெய்யும் பிழை என்பது மற்றொரு கணக்கியல் பிழையை ஈடுசெய்யும் கணக்கியல் பிழையாகும். நிகர விளைவு பூஜ்ஜியமாக இருப்பதால், இந்த பிழைகள் ஒரே கணக்கிலும் அதே அறிக்கையிடல் காலத்திலும் நிகழும்போது அவற்றைக் கண்டறிவது கடினம். ஒரு கணக்கின் புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு ஈடுசெய்யும் பிழையைக் காணவில்லை.

இந்த பிழைகள் வெவ்வேறு கணக்குகளிலும் தோன்றக்கூடும், இதனால் மொத்த பற்றுகள் மற்றும் வரவுகளுக்கான சோதனை இருப்பு மொத்தம் சரியானது, ஆனால் வெவ்வேறு கணக்கு நிலுவைகள் தவறானவை. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பிழையின் காரணமாக ஊதியச் செலவு $ 2,000 அதிகமாக இருக்கலாம், அதே நேரத்தில் ஈடுசெய்யும் பிழையின் காரணமாக விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை $ 2,000 ஆக மிகக் குறைவாக இருக்கலாம். அல்லது, வருவாய் கணக்கு இருப்பு $ 5,000 மிகக் குறைவாக இருக்கலாம், ஆனால் இது பயன்பாட்டு செலவுக் கணக்கில் அதே தொகையில் ஈடுசெய்யும் பிழையால் ஈடுசெய்யப்படுகிறது.