பொதுவான பங்கு சமம்

பொதுவான பங்கு சமம் என்றால் என்ன?

ஒரு பொதுவான பங்கு சமமானது மாற்றத்தக்க பாதுகாப்பாகும், இது வர்த்தக நோக்கங்களுக்காக ஒரு பங்கு வழங்கல் போலவே கருதப்படுகிறது. மாற்றத்தக்க பாதுகாப்பின் சந்தை விலை பாதுகாப்பில் கட்டமைக்கப்பட்ட விருப்பத்தின் உடற்பயிற்சி விலைக்கு மேல் வர்த்தகம் செய்யும்போது மட்டுமே இந்த சிகிச்சை ஏற்படுகிறது. இந்த சந்தை விலையில் அல்லது அதற்கு மேல், பாதுகாப்பு பொதுவான பங்குகளாக மாற்றப்படுகிறது; இந்த சந்தை விலைக்குக் கீழே, பாதுகாப்பை பொதுவான பங்குக்கு மாற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் பணத்தை இழப்பார், எனவே இது பொதுவான பங்குக்கு சமமானதாக கருதப்படுவதில்லை. பொதுவான பங்கு சமமானவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • மாற்றக்கூடிய பிணைப்புகள்

  • மாற்றத்தக்க விருப்பமான பங்கு

  • விருப்பங்கள்

  • வாரண்டுகள்

சாத்தியமான நீர்த்த பத்திரங்கள்

சற்று மாறுபட்ட கருத்து நீர்த்துப்போகக்கூடிய பத்திரங்கள். இது ஒரே வகையான பத்திரங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கணக்கியல் சொல். நீர்த்துப்போகக்கூடிய பாதுகாப்பு தற்போதைய பங்குதாரர்களின் இருப்புக்களை நீர்த்துப்போகச் செய்யலாம், எனவே ஒரு பங்குக்கு நீர்த்த வருவாயைக் கணக்கிடுவதில் இது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனம் அதன் மூலதன கட்டமைப்பில் பொதுவான பங்குகளை விட அதிகமான வகையான பங்குகளைக் கொண்டிருந்தால், அது ஒரு பங்குக்கான அடிப்படை வருவாய் மற்றும் அதன் வருமான அறிக்கையில் ஒரு பங்கு தகவலுக்கு நீர்த்த வருவாய் இரண்டையும் முன்வைக்க வேண்டும்.