கூட்டு செலவு

கூட்டு செலவு என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு பயனளிக்கும் ஒரு செலவாகும், அதற்காக ஒவ்வொரு தயாரிப்புக்கும் பங்களிப்பை பிரிக்க முடியாது. தயாரிப்புகளுக்கு கூட்டு செலவுகளை ஒதுக்குவதற்கான ஒரு நிலையான முறையை கணக்காளர் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

எந்தவொரு உற்பத்தி செயல்முறையிலும் வெவ்வேறு இடங்களில் கூட்டு செலவுகள் ஓரளவிற்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.