கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் என்பது ஒரு கொள்கையானது நிர்வாகக் குழுவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதை உறுதிசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள். பரிவர்த்தனைகளில் பல பணியாளர்களின் ஈடுபாடு தேவைப்படும் கடமைகளைப் பிரித்தல், மற்றும் இழப்பு அபாயத்தைக் குறைக்க சொத்துக்களை உடல் ரீதியாகப் பாதுகாத்தல் உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் உள்ளன.