மூலதன முதலீடு

ஒரு மூலதன முதலீடு என்பது அதன் வணிகத்திற்கு உதவுவதற்காக ஒரு வணிகத்தில் நிதியை உழுவதை உள்ளடக்குகிறது. நிலையான மூலதனங்களை கையகப்படுத்துதல் அல்லது நிர்மாணிப்பதில் இந்த நிதிகள் இயக்கப்படுகின்றன, அவை நீண்ட காலத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இருப்பினும் நிதியின் சில பகுதி கிடைக்கக்கூடிய மூலதனத்தின் அளவை அதிகரிக்க தேவைப்படலாம்.

மூலதன முதலீடு கடன், பங்கு அல்லது இரண்டின் கலவையின் வடிவத்தை எடுக்கலாம். இது ஏஞ்சல் முதலீட்டாளர்கள், துணிகர முதலீட்டாளர்கள், கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் பத்திரங்களின் பொது சலுகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து வரலாம். உள்ளூர் நிலைமைகளுக்கு விரைவாக பதிலளிப்பதற்காக, மூலதன முதலீட்டின் அளவு பொதுவாக வருடாந்திர பட்ஜெட் செயல்முறையின் மூலம் முன்கூட்டியே நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் சிறிய முதலீட்டுத் தொகைகள் உள்ளூர் மட்டத்தில் சிறிய முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையுடன் அனுமதிக்கப்படலாம்.