வரி விருப்பம் உருப்படி

வரி விருப்பத்தேர்வு உருப்படி என்பது வருமானத்தின் ஒரு வடிவமாகும், இது மாற்று குறைந்தபட்ச வரி (AMT) விதிக்கத் தூண்டக்கூடும். இந்த வகை வருமானம் பொதுவாக அதற்கு வருமான வரி பொருந்தாது. ஏஎம்டியைக் கணக்கிடும்போது இந்த பொருட்களின் அளவு மீண்டும் வரிக்கு உட்பட்ட வருமானத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது, அவற்றில் இருந்து பயனடைகின்ற உயர் வருமான வரி செலுத்துவோர் குறைந்தபட்சம் சில குறைந்தபட்ச வரியையாவது செலுத்துவார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த. வரி விருப்பத்தேர்வுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • அதிகப்படியான அருவருப்பான துளையிடும் செலவுகள்
  • சிறப்பு தனியார் செயல்பாட்டு நகராட்சி பத்திரங்களில் வட்டி
  • சிறு வணிகப் பங்குக்கான தகுதி விலக்கு