கோட்பாட்டு திறன்

கோட்பாட்டு திறன் என்பது ஒரு உற்பத்தி வசதி அதன் உச்ச செயல்திறன் மட்டத்தில் எந்த வேலையும் இல்லாமல் உற்பத்தி செய்ய முடிந்தால் அடையக்கூடிய செயல்திட்டத்தின் அளவு. கோட்பாட்டு திறன் திட்டமிடல் அல்லது போனஸ் இழப்பீட்டு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடாது, ஏனெனில் இது நடைமுறையில் அடைய கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. பின்வரும் காரணிகள் ஒரு தத்துவார்த்த திறனை அடைவதற்கான திறனில் தலையிடக்கூடும்:

  • திட்டமிடபட்ட பராமரிப்பு

  • திட்டமிடப்படாத பராமரிப்பு

  • மூலப்பொருள் பற்றாக்குறை

  • உபகரணங்கள் மாற்றுதல்

  • தொழிலாளர் பற்றாக்குறை

  • சக்தி தோல்விகள்

  • கடவுளின் செயல்கள், அதாவது வெள்ளம் மற்றும் பூகம்பங்கள்

தத்துவார்த்த திறன் இலட்சிய திறன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.