மடக்கு அறிக்கை

ஒரு மடக்கு அறிக்கை குறைந்த விலை ஆண்டு அறிக்கை,  இது ஒரு பொது நிறுவனத்தின் படிவம் 10-கே ஆகும். நிர்வாகத்தால் ஒரு சிறிய அளவு கூடுதல் வர்ணனை சேர்க்கப்படலாம். கிராபிக்ஸ் அல்லது வண்ணத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்ப்பதன் மூலமும், பக்க எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதன் மூலமும் செலவு குறைவாக வைக்கப்படுகிறது.

ஒரு வணிகமானது வருடாந்திர அறிக்கையில் அதிக தொகையை செலவிட விரும்பாதபோது, ​​குறிப்பாக முதலீட்டாளர் உறவுகளுக்கு அதிக கவனம் செலுத்தப்படும்போது ஒரு மடக்கு அறிக்கை பொதுவாக வழங்கப்படுகிறது. அத்தகைய அறிக்கையை வழங்குபவர் ஒரு சிறிய பொது நிறுவனமாக இருக்கிறார். பெரிய நிறுவனங்கள் பொதுவாக மிகவும் பகட்டான வருடாந்திர அறிக்கையை தயாரிப்பதற்கு கணிசமாக அதிக பணத்தை ஒதுக்க தயாராக உள்ளன.