வெளிப்புற சார்பு

வெளிப்புற சார்பு என்பது ஒரு பணி தொடர முன் தேவைப்படும் வெளிப்புற மூலத்திலிருந்து உள்ளீடு ஆகும். இந்த சார்பு அடிக்கடி ஒப்புதலின் வடிவத்தை எடுக்கும். உதாரணத்திற்கு:

  • வசதியை இயக்குவதற்கு முன்பு ஒரு அரசு நிறுவனம் ஒரு மின் நிலையத்திற்கு இயக்க உரிமத்தை வழங்க வேண்டும். உரிமம் ஒரு வெளிப்புற சார்பு.

  • ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தை மறுபரிசீலனை செய்து, அடுத்த சுருக்கப் பணிக்கு பணம் செலுத்துவதற்கு முன் தனது ஒப்புதலை வழங்க வேண்டும். ஒப்புதல் என்பது வெளிப்புற சார்பு.

  • ஒரு கட்டிடத்திற்கான வயரிங் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு ஒரு கட்டிட ஆய்வாளர் அனுமதி வழங்க வேண்டும். அனுமதி என்பது வெளிப்புற சார்பு.

ஒரு திட்ட அட்டவணையில் ஒரு திட்டம் முடிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த திட்ட மேலாளர் வெளிப்புற சார்புகளை நெருக்கமாக கண்காணிக்க வேண்டும். இந்த ஒவ்வொரு சார்புநிலையிலும் நிலைமையை மதிப்பாய்வு செய்ய நடப்பு கூட்டங்களுடன் இதைச் செய்யலாம்.