நிர்வகிக்கப்பட்ட வருவாய்

ஒரு வணிகத்தின் மேலாளர்கள் புகாரளிக்கப்பட்ட இலாப நிலைகளை தவறாக கையாளும்போது நிர்வகிக்கப்பட்ட வருவாய் ஏற்படுகிறது. கையாளுதல் பொதுவாக இலாபங்களை அதிகரிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஒருவேளை வணிகத்தின் பங்கு விலையை மேம்படுத்துவதற்காக அல்லது கடனுக்கு தகுதி பெறுவதற்காக. வணிகத்தின் வரிச்சுமையைக் குறைப்பதற்காக வருவாயும் கீழ்நோக்கி சரிசெய்யப்படலாம். வருவாய் அங்கீகாரத்தை விரைவுபடுத்துதல் அல்லது ஒத்திவைத்தல், செலவு இருப்புக்களை சரிசெய்தல் மற்றும் செலவுகளை மூலதனமாக்குவது போன்ற பல வழிகளில் வருவாயை நிர்வகிக்க முடியும்.