மார்க் டவுன் ரத்து

முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட மார்க் டவுன் நிறுத்தப்படும்போது அல்லது நோக்கம் குறைக்கப்படும்போது மார்க் டவுன் ரத்து செய்யப்படுகிறது. ஏற்கனவே இருக்கும் மார்க் டவுன் குறைவான தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளுக்கு பொருந்தும் என்று இது அர்த்தப்படுத்துகிறது.