ஒத்திவைக்கப்பட்ட பராமரிப்பு

ஒத்திவைக்கப்பட்ட பராமரிப்பு என்பது இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்போது செய்யப்படாத வசதிகள் மற்றும் உபகரணங்களின் பழுது. சொத்துக்கள் நியாயமான திறன் மட்டத்தில் செயல்பட பழுது தேவை. மேலாண்மை பொதுவாக பராமரிப்பைத் தள்ளிவைக்கத் தேர்ந்தெடுக்கும், இதனால் குறுகிய காலத்தில் அதிக வருவாயைப் புகாரளிக்கும். மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால், வணிகத்தில் போதுமான அளவு பணப்புழக்கங்கள் இருப்பதால், தேவையான செலவுகளைச் செய்ய முடியாது. ஒத்திவைக்கப்பட்ட பராமரிப்பிற்கான மூன்றாவது காரணம், சில சொத்துக்கள் அவற்றின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவை நெருங்குகின்றன, எனவே நிர்வாகம் இந்த காலகட்டத்தின் முடிவில் அவற்றின் பராமரிப்பை மீண்டும் அளவிடுகிறது.