நிதி திரட்டும் செலவுகள்

நிதி திரட்டும் செலவுகள் என்பது ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனத்தால் பயன்படுத்தப்படும் செலவுகளின் வகைப்பாடு ஆகும். இந்த வகைப்பாட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள செலவுகள் நிதி திரட்டும் அஞ்சல்கள், நிதி திரட்டும் செயல்பாடுகள் மற்றும் இந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள அந்த ஊழியர்களின் இழப்பீட்டை ஒதுக்கீடு செய்தல். மொத்த செலவினங்களுக்கான நிதி திரட்டும் செலவினங்களின் விகிதம் பங்களிப்பாளர்களால் அடிக்கடி மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது, அவற்றின் பங்களிப்புகள் அந்த நிறுவனத்தின் இலக்கு இலக்குகளை விட, அதிக நிதி திரட்டலை நோக்கி செல்லும்.