நேரடி கடன்

நேரடி கடன் என்பது ஆச் (ஆட்டோமேட்டட் கிளியரிங் ஹவுஸ்) அமைப்பு மூலம் மின்னணு முறையில் நிதி பரிமாற்றம் ஆகும். பணம் செலுத்துபவர் பணம் செலுத்துகிறார், இது நேரடியாக பணம் செலுத்துபவரின் வங்கிக் கணக்கில் நிதிகளை அனுப்புகிறது. தீர்வு ஒன்று அல்லது இரண்டு வணிக நாட்களுக்குள் நிகழ்கிறது. ஊழியர்களுக்கு அவ்வப்போது இழப்பீட்டுத் தொகையைச் செலுத்த நேரடி வரவுகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அணுகுமுறை சப்ளையர்களிடமும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

கட்டணத்தின் தன்மை பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு நேரடி கடன் பரிவர்த்தனையில் அதிக இடமில்லை, எனவே இந்த விவரம் பணம் செலுத்துபவருக்கு தனித்தனியாக பணம் அனுப்பும் ஆலோசனையில் அனுப்பப்படலாம்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

நேரடி கடன் நேரடி வைப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.