கனிம இருப்பு

ஒரு கனிம இருப்பு என்பது மதிப்பீடுகள் மற்றும் பிற தகவல்களின் அடிப்படையில் பொருளாதார ரீதியாக சுரங்கக்கூடிய ஒரு கனிம வளத்தின் ஒரு பகுதியாகும். கனிம இருப்பு வகைப்பாட்டை பின்வரும் மூன்று வகைப்பாடுகளாக மேலும் பிரிக்கலாம்:

  • நிரூபிக்கப்பட்ட இருப்புக்கள். இருப்புக்களின் அளவு, வடிவம், ஆழம் மற்றும் கனிம உள்ளடக்கம் நன்கு நிறுவப்பட்ட இருப்புக்கள்.

  • சாத்தியமான இருப்புக்கள். நிரூபிக்கப்பட்ட இருப்புக்களைப் போன்றது, ஆனால் ஆய்வு, மாதிரி மற்றும் அளவீட்டுக்கான தளங்கள் தொலைவில் உள்ளன அல்லது மற்றபடி போதுமான இடைவெளியில் உள்ளன.

  • சாத்தியமான இருப்புக்கள். தரவின் பகுப்பாய்வு பரிந்துரைக்கும் நிரூபிக்கப்படாத இருப்புக்கள் சாத்தியமான இருப்புக்களை விட மீட்டெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு.

வணிக ரீதியாக மீட்டெடுக்கக்கூடிய கனிம இருப்புக்கள் இருப்பதாக நிர்வாகம் முடிவுசெய்ததும், சுரங்கத்தை உருவாக்க முடிவு செய்ததும் ஒரு சுரங்கத்தின் வளர்ச்சி கட்டம் தொடங்கியதாக கருதப்படுகிறது.