எழுதுதல்

எழுதுதல் என்பது ஒரு சொத்தின் சுமந்து செல்லும் தொகையின் அதிகரிப்பு ஆகும். இது சொத்தின் சந்தை மதிப்பின் அதிகரிப்பு மூலம் தூண்டப்படுகிறது. பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகள் கட்டமைப்பின் கீழ் இருப்பதை விட சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரங்களின் கீழ் எழுதுதல் பொதுவாக அனுமதிக்கப்படுகிறது.