சில்லறை செலவு

சன்ட்ரி செலவுகள் என்பது பெரும்பாலும் செய்யப்படாத இதர செலவுகள். இந்த செலவுகள் சலவை செலவுகள் எனப்படும் கணக்கில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இந்த கணக்கைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பின்னால் உள்ள நோக்கம் என்னவென்றால், இந்த செலவினங்களின் சரியான தன்மையைக் கண்டறிந்து அவற்றை மற்ற, இன்னும் துல்லியமாக வரையறுக்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு ஒதுக்குவதற்கு கணக்கு ஊழியர்கள் நேரத்தை வீணாக்க வேண்டியதில்லை.

இந்த வகைப்பாட்டினுள் சில செலவுகள் அடிக்கடி செய்யத் தொடங்கினால், அவை செலவினக் கணக்கிலிருந்து வெளியேறி, அவற்றை இன்னும் குறிப்பாக அடையாளம் காணும் கணக்கில் மாற்றப்பட வேண்டும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

சன்ட்ரி செலவுகள் இதர செலவுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.