திறன் வகைகள்

ஒரு பணி மையத்தின் திறனை பின்வரும் மூன்று வழிகளில் வகைப்படுத்தலாம்:

  • உற்பத்தி திறன். உற்பத்தி அட்டவணையில் தற்போது கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து உற்பத்தி பணிகளையும் செயலாக்க தேவையான பணி மைய திறன் இதுவாகும்.
  • பாதுகாப்பு திறன். இது உற்பத்தித் திறனின் கூடுதல் அடுக்கு ஆகும், இது சிக்கலான செயல்பாட்டை வேலை செய்யாமல் இருக்க கூடுதல் அலகுகளை வழங்க பராமரிக்கப்படுகிறது.
  • செயலற்ற திறன். மீதமுள்ள அனைத்து பயன்படுத்தப்படாத திறனும் செயலற்றதாக கருதப்படுகிறது. எதிர்பார்க்கப்படும் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் பணி மையத்தின் திறனை பாதிக்காமல் உற்பத்தி திறன் கொண்ட இந்த அடுக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பாக அகற்றப்படும்.

ஒரு பணி மையத்தின் திறனைக் குறைக்க நிர்வாகம் முடிவுசெய்தால், இதன் விளைவாக பாதுகாப்புத் திறனைக் குறைப்பதாக இருந்தால், இடையூறு செயல்பாடு இறுதியில் பொருள் உள்ளீடுகளை விட்டு வெளியேறக்கூடும், மேலும் உற்பத்தியை நிறுத்திவிடும். இதன் விளைவாக, தடங்கல் செயல்பாட்டுடன் தொடர்புடைய முழு உற்பத்தி வசதியின் செயல்திறனின் சரிவு, எனவே மொத்த நிறுவனத்தின் இலாபங்களைக் குறைத்தல்.

எனவே, பணி மையங்களைக் குறைப்பதற்கான எந்தவொரு முடிவும் முதலில் அகற்றப்பட வேண்டிய திறன் வகையை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், மேலும் குறைப்பு எவ்வாறு வணிகத்தின் செயல்திறனை பாதிக்கும். பல சந்தர்ப்பங்களில், அடைய வேண்டிய செலவுக் குறைப்பு குறைக்கப்பட்ட செயல்திறனின் அபாயத்தை ஈடுசெய்யாது.