மாற்று நடைமுறைகள்

மாற்று நடைமுறைகள் என்பது திட்டமிடப்பட்ட தணிக்கை நடைமுறைகளின் அசல் தொகுப்பைச் செய்யவோ அல்லது பயனற்றதாக நிரூபிக்கவோ முடியாதபோது பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல் தணிக்கை சோதனைகள். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தணிக்கையாளர் வாடிக்கையாளரின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெறத்தக்க உறுதிப்படுத்தல்களை அனுப்புகிறார், ஆனால் தணிக்கையாளர் மாற்று நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும், அதாவது அடுத்தடுத்த பண ரசீதுகளை ஆண்டு இறுதி பெறத்தக்க நிலுவைகளுடன் ஒப்பிடுவது போன்றவை. இதேபோல், ஒரு தணிக்கையாளருக்கு ஒரு வாடிக்கையாளரின் ஆண்டு இறுதி ப physical தீக சரக்கு எண்ணிக்கையில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை, எனவே ஒரு மாற்று நடைமுறையைப் பயன்படுத்த முடிவுசெய்கிறது, இது அடுத்தடுத்த முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் விற்பனையை ஆண்டு இறுதி சரக்கு பதிவுகளுக்குத் தேடுகிறது.

மாற்று நடைமுறைகள் செய்யப்பட்ட பின்னர், போதுமான கூடுதல் தணிக்கை சான்றுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை தணிக்கையாளர் தீர்மானிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், மேலும் மாற்று நடைமுறைகள் செய்யப்பட வேண்டும். அனைத்து தணிக்கை சோதனைகளும் முடிந்ததும், தணிக்கையாளர் அவற்றை தணிக்கை செய்யும் ஆவணங்களில் ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.