செயல்பாட்டு செலவு பூல்

செயல்பாட்டு செலவுக் குளம் என்பது ஒரு கணக்கு ஆகும், இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை செயல்பாட்டுடன் தொடர்புடைய பல செலவுகள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. ஒரு தயாரிப்பு அல்லது செலவு பொருளால் ஏற்படும் மொத்த செலவுகளைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்வதற்காக இந்த செலவுகளின் பெரும் மொத்தம் பின்னர் தயாரிப்புகள் மற்றும் பிற செலவு பொருட்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. வெவ்வேறு நடவடிக்கைகளின் செலவுகளை இன்னும் தெளிவாக அடையாளம் காண பல்வேறு செலவுக் குளங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் அவ்வாறு செய்வதற்கு அதிக கணக்கு முயற்சி தேவைப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தங்கள் செலவுகளை ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான செயல்பாட்டு செலவுக் குளங்களாக மட்டுமே ஒழுங்கமைக்கின்றன. செலவுக் குளம் கருத்து ஒரு செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவு அமைப்பில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.