சரியான சந்தை வரையறை

ஒரு சரியான சந்தை என்பது எந்தவொரு முரண்பாடுகளும் இல்லாத வகையில் கட்டமைக்கப்பட்ட சந்தை ஆகும், இது சிறந்த விலைகளைப் பெறுவதில் தலையிடும். இந்த சரியான சந்தை கட்டமைப்பின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • அதிக எண்ணிக்கையிலான வாங்குபவர்கள்

  • அதிக எண்ணிக்கையிலான விற்பனையாளர்கள்

  • தயாரிப்புகள் ஒரே மாதிரியானவை

  • சந்தையில் உள்ள அனைவருக்கும் தகவல் இலவசமாக கிடைக்கிறது

  • சந்தையில் பங்கேற்பாளர்களிடையே எந்தவிதமான இணக்கமும் இல்லை

  • ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் விலை எடுப்பவர், சந்தை விலைகளை பாதிக்கும் திறன் இல்லை

சில சரியான சந்தைகள் உள்ளன; விவசாய பொருட்கள் போன்ற பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்கள் ஒரு சரியான சந்தையின் மிக நெருக்கமான தோராயத்தைக் குறிக்கும்.