செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள்

செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் ஒரு செலுத்த வேண்டிய துறையின் செயல்பாட்டு செயல்திறனை அளவிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, அத்துடன் சப்ளையர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தும் திறனையும் அளவிடுகின்றன. செயல்பாட்டு செயல்திறன் விகிதங்கள் ஒரு மேலாண்மை செயல்பாடாக உள்நாட்டில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் செலுத்தும் திறன் வெளிப்புற ஆய்வாளர்களுக்கு அதிக ஆர்வமாக உள்ளது, அவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் கடன் தகுதியை தீர்மானிக்கின்றனர். செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளை குறிவைத்து சில விகிதங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அவை பின்வருமாறு:

  • செலுத்த வேண்டிய விற்றுமுதல். மொத்த சப்ளையர் கொள்முதல் என கணக்கிடப்படுகிறது, செலுத்த வேண்டிய சராசரி கணக்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது. தொழில் சராசரியை விட நீண்ட வருவாய் இடைவெளி ஒரு நிறுவனம் தனது சப்ளையர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

  • எடுக்கப்பட்ட தகுதி தள்ளுபடிகளின் சதவீதம். தகுதிவாய்ந்த சப்ளையரின் ஆரம்ப கட்டண தள்ளுபடியின் மொத்த டாலர் தொகையாக கணக்கிடப்படுகிறது, இது எடுக்கப்படக்கூடிய மொத்த டாலர் தொகையால் வகுக்கப்படுகிறது. 100% க்கும் குறைவான எந்த அளவையும் சரியான நேரத்தில் அடையாளம் காணுதல் மற்றும் ஆரம்ப கட்டண தள்ளுபடி ஒப்பந்தங்களை செலுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்களைக் குறிக்கிறது.

  • செயலாக்கப்பட்ட நகல் கொடுப்பனவுகளின் சதவீதம். செலுத்தப்பட்ட நகல் விலைப்பட்டியல்களின் மொத்தத் தொகையாகக் கணக்கிடப்படுகிறது, இது மொத்த சப்ளையர் கொடுப்பனவுகளால் வகுக்கப்படுகிறது. நகல் சப்ளையர் விலைப்பட்டியல்களை சரியான நேரத்தில் அடையாளம் காண ஒரு நிறுவனத்தின் செலுத்த வேண்டிய முறை போதுமானதாக இல்லை என்பதை பூஜ்ஜியத்தை விட அதிகமான சதவீதம் குறிக்கிறது.

செலுத்த வேண்டிய விற்றுமுதல் எண்ணிக்கை கணக்கிட எளிதானது. மற்ற இரண்டு விகிதங்கள் பெறுவது மிகவும் கடினம், ஏனென்றால் மொத்த தள்ளுபடி தகவல்களுக்கான அணுகல் மற்றும் நகல் கொடுப்பனவுகளை அடையாளம் காணுதல். கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களின் பற்றாக்குறையால், பிந்தைய இரண்டு விகிதங்கள் இழந்த தள்ளுபடிகள் மற்றும் நகல் கொடுப்பனவுகளின் கீழ் அறிக்கையிடலுக்கு காரணமாகின்றன.