செலுத்த வேண்டிய ஊதியம்

செலுத்த வேண்டிய ஊதியம் என்பது ஊழியர்களால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஆனால் இதுவரை செலுத்தப்படாத ஊதியங்களுக்காக ஒரு நிறுவனத்தால் செய்யப்படும் பொறுப்பு. இந்த கணக்கில் உள்ள இருப்பு பொதுவாக பின்வரும் அறிக்கையிடல் காலத்தின் ஆரம்பத்தில் அகற்றப்படும், ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும் போது. ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும் தேதி மற்றும் காலத்தின் முடிவுக்கு இடையில் இடைவெளி இருந்தால், பின்வரும் காலகட்டத்தில் ஒரு புதிய ஊதியம் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு உருவாக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் தனது மணிநேர ஊழியர்களுக்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை, மாதத்தின் கடைசி வணிக நாளில் செலுத்துகிறது. ஊதியத்தை செயலாக்க போதுமான நேரம் இருப்பதற்காக, ஊதிய ஊழியர்கள் மாதத்தின் 26 வது நாளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மணிநேரங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே ஊதியத்தை செலுத்துகிறார்கள், மாத இறுதியில் ஐந்து நாட்கள் வரை விடப்படுவார்கள், அது பின்வரும் மாத ஊதியம் வரை செலுத்தப்படாது. மார்ச் மாதத்தில், இந்த செலுத்தப்படாத தொகை $ 25,000 ஆகும். நிறுவன கட்டுப்பாட்டாளர் இந்த தொகையை ஊதிய செலவினத்திற்கான பற்று மற்றும் ஊதியங்கள் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்புக் கணக்கில் கடன் என பதிவு செய்கிறார். நுழைவு ஒரு தலைகீழ் உள்ளீடாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே கணக்கியல் மென்பொருள் தானாகவே அடுத்த மாத தொடக்கத்தில் அதை மாற்றியமைக்கிறது. ஊழியர்கள் ஊதியத்தை சம்பாதித்த அதே காலகட்டத்தில் செலுத்தப்படாத ஊதியங்களை ஒரு செலவாக அங்கீகரிப்பதே நுழைவின் நிகர விளைவு.

ஒரு வணிகமானது அதன் ஊழியர்களின் சம்பளத்தை ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில் செலுத்தும்போது, ​​ஊதியம் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு எதுவும் இல்லை, ஏனெனில் சம்பளக் கொடுப்பனவுகள் பணம் செலுத்தும் தேதி மூலம் ஊழியர்கள் சம்பாதித்த தொகையுடன் பொருந்துகின்றன.

செலுத்த வேண்டிய ஊதியங்கள் தற்போதைய பொறுப்பாகக் கருதப்படுகின்றன, ஏனெனில் இது பொதுவாக அடுத்த 12 மாதங்களுக்குள் செலுத்தப்படும். 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய அரிய சந்தர்ப்பங்களில், இது இருப்புநிலைக் குறிப்பில் நீண்ட கால பொறுப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

செலுத்த வேண்டிய பொறுப்புகளின் அளவு சிறியதாக இருந்தால், உள் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்கும் ஒரு நிறுவனம் இடைக்கால அறிக்கையிடல் காலங்களில் பொறுப்பை பதிவு செய்யாமல் இருப்பதைக் கருத்தில் கொள்ளலாம். இருப்பினும், இன்னும் துல்லியமான தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளை வெளியிடுவதற்கு, ஆண்டு இறுதி நிதிநிலை அறிக்கைகளுக்கான பொறுப்பை அங்கீகரிப்பது இன்னும் அவசியமாக இருக்கலாம்.