ஒரு சொத்தை எப்போது அடையாளம் காண வேண்டும்

ஒரு சொத்து அதன் அகற்றல் மீது அடையாளம் காணப்படுகிறது, அல்லது அதன் பயன்பாடு அல்லது அகற்றலில் இருந்து எதிர்கால பொருளாதார நன்மைகளை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு சொத்தின் விற்பனை, ஸ்கிராப்பிங் அல்லது நன்கொடை போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளிலிருந்து அங்கீகாரம் எழலாம்.

ஒரு சொத்தின் மதிப்பிழப்பிலிருந்து ஒரு ஆதாயம் அல்லது இழப்பை அங்கீகரிக்க முடியும், இருப்பினும் அடையாளம் காணல் மீதான ஆதாயத்தை வருவாயாக பதிவு செய்ய முடியாது. நிகர அகற்றல் வருமானம், சொத்தின் சுமந்து செல்லும் மதிப்பைக் குறைத்தல் என கணக்கிடப்படுவதன் மூலம் கிடைக்கும் லாபம் அல்லது இழப்பு கணக்கிடப்படுகிறது.