ஒரே நேரத்தில் தணிக்கை நுட்பங்கள்

ஒரே நேரத்தில் தணிக்கை நுட்பங்கள் வணிக செயல்முறைகளின் தானியங்கி பரிசோதனையை உள்ளடக்கியது. பரிவர்த்தனைகளை செயலாக்க ஊழியர்கள் பயன்படுத்தும் பயன்பாட்டு அமைப்புகளில் தணிக்கை துணை நடைமுறைகளை உட்பொதிப்பதன் மூலம் இது அடையப்படுகிறது. கணினி பின்னர் தணிக்கை ஊழியர்களால் மதிப்பாய்வு செய்ய அசாதாரண பரிவர்த்தனைகளை கொடியிடுகிறது. இந்த அணுகுமுறை தணிக்கையாளர்கள் பொதுவாக ஆராயும் சிறிய மாதிரி அளவுகளை விட, அனைத்து பரிமாற்றங்களின் முழுமையான மதிப்பாய்வை வழங்குவதன் நன்மையைக் கொண்டுள்ளது. பிழைகள் மற்றும் முறைகேடுகளை உடனடியாகக் கண்டறிய வேண்டிய தேவை இருக்கும்போது ஒரே நேரத்தில் தணிக்கை நுட்பங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பெரிய வணிகங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளை இயக்க மிகவும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதால் இந்த அணுகுமுறை மிகவும் பொதுவானதாகி வருகிறது.