எளிய மூலதன அமைப்பு

ஒரு எளிய மூலதன கட்டமைப்பைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கு எந்தவொரு பத்திரமும் இல்லை, அது ஒரு பங்குக்கு அதன் வருவாயின் மதிப்பைக் குறைக்கக்கூடும். இதன் பொருள் அதன் மூலதன கட்டமைப்பில் பொதுவான பங்கு மற்றும் மாற்ற முடியாத விருப்பமான பங்குகளை விட அதிகமாக இல்லை. இந்த வகை நிதி அமைப்பு இருக்கும்போது, ​​பொதுவான பங்குகளாக மாற்றக்கூடிய பத்திரங்கள் எதுவும் இல்லை, இதனால் ஏற்கனவே இருக்கும் பங்குதாரர்களின் உரிமை நலன்களை நீர்த்துப்போகச் செய்யலாம்.

சிறிய நிறுவனங்கள் அடிக்கடி எளிய மூலதன கட்டமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, அதே நேரத்தில் பெரிய நிறுவனங்கள் சிக்கலான மூலதன கட்டமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.