ஒதுக்கீட்டு முறை

ஒதுக்கீட்டு முறை என்பது நிறுவன வளங்களை நடவடிக்கைகளுக்கு ஒதுக்க பயன்படும் எந்த நுட்பமாகும். சிறந்த ஒதுக்கீட்டு முறை லாபத்தை அதிகரிக்கும். பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் ஒரு ஒதுக்கீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தலாம்:

  • ஒரு பணிக்குழுவிற்கு நியமிக்க உகந்த எண்ணிக்கையிலான நபர்களைத் தீர்மானித்தல்

  • உற்பத்தி செயல்முறைக்கு எந்த வேலைகளை திட்டமிட வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்தல்

  • ஒரு விற்பனை பகுதிக்கு எந்த விற்பனையாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்தல்