வணிக பரிவர்த்தனை

வணிக பரிவர்த்தனை என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் அமைப்பில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பினருடனான பொருளாதார நிகழ்வு ஆகும். அத்தகைய பரிவர்த்தனை பணத்தில் அளவிடக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். வணிக பரிவர்த்தனைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • காப்பீட்டாளரிடமிருந்து காப்பீட்டை வாங்குதல்

  • ஒரு சப்ளையரிடமிருந்து சரக்கு வாங்குதல்

  • ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு பணத்திற்காக பொருட்களை விற்பனை செய்தல்

  • கடனில் வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை விற்பனை செய்தல்

  • ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குதல்

  • கடன் வழங்குபவரிடமிருந்து கடன் பெறுதல்

  • ஒரு முதலீட்டாளருக்கு பங்குகளை விற்பது

கொள்முதல் இதழ் அல்லது விற்பனை இதழ் போன்ற ஒரு சிறப்பு இதழில் அதிக அளவு வணிக பரிவர்த்தனைகள் பதிவு செய்யப்படலாம். இந்த பத்திரிகைகளில் வணிக பரிவர்த்தனைகள் நுழைந்தவுடன், அவை அவ்வப்போது தொகுக்கப்பட்டு பொது லெட்ஜருக்கு அனுப்பப்படும். குறைந்த அளவிலான பரிவர்த்தனைகள் பொது லெட்ஜருக்கு நேரடியாக வெளியிடப்படுகின்றன. இந்த பரிவர்த்தனைகள் இறுதியில் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் சுருக்கப்பட்டுள்ளன.

வணிக பரிவர்த்தனை எப்போதும் மூல ஆவணத்தால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சப்ளையரிடமிருந்து சரக்கு வாங்குவதை கொள்முதல் ஆணையால் ஆதரிக்க முடியும், அதே நேரத்தில் ஒரு ஊழியருக்கு ஊதியம் வழங்குவதை நேரக்கட்டுப்பாடு ஆதரிக்கலாம்.

சில நிகழ்வுகள் வணிக பரிவர்த்தனைகளாக கருதப்படுவதில்லை, அதாவது ஒரு நிருபருக்கு நிறுவன வசதிகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் அளிப்பது போன்றவை, ஏனெனில் நிகழ்வோடு தொடர்புடைய உறுதியான மதிப்பு எதுவும் இல்லை.