சிறப்புத் தொழில்

ஒரு சிறப்புத் தொழில் என்பது ஒரு தனித்துவமான சந்தையாகும், இது பரிவர்த்தனைகளுக்கு கணக்கு வைப்பதற்கும் அதன் நிதி முடிவுகளைப் புகாரளிப்பதற்கும் ஒரு தனித்துவமான வழியைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வேறுபாடுகள் IFRS அல்லது GAAP போன்ற பொருந்தக்கூடிய கணக்கியல் கட்டமைப்பின் கீழ் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. சிறப்புத் தொழில்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் விமான நிறுவனங்கள், வங்கி மற்றும் காப்பீடு.