நிரந்தர FIFO

நிரந்தர FIFO என்பது செலவு பாய்வு கண்காணிப்பு அமைப்பாகும், இதன் கீழ் பெறப்பட்ட முதல் சரக்கு அலகு நுகரப்படும் அல்லது விற்கப்படும் முதல் அலகு என்று கருதப்படுகிறது. கூடுதலாக, இந்த செலவு ஓட்டம் ஒரு நிரந்தர சரக்கு அமைப்பின் கீழ் நிகழ்கிறது, அங்கு பரிவர்த்தனைகள் நடந்தவுடன் சரக்கு வருகை மற்றும் வெளியீடுகள் சரக்கு பதிவுகளில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ஒரு நிரந்தர சரக்கு அமைப்பு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சரக்கு முறை பயன்படுத்தப்பட்டால் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலைக்கு ஏற்படும் கட்டணத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை.

நிரந்தர FIFO என்பது இன்று பயன்பாட்டில் உள்ள பொதுவான செலவு ஓட்டம் கண்காணிப்பு அமைப்புகளில் ஒன்றாகும்.