ஒரு வங்கிக்கு இருப்பு

ஒரு வங்கியின் இருப்பு என்பது ஒரு வங்கி அறிக்கையில் தோன்றும் இறுதி பண இருப்பு ஆகும். ஒரு வணிகமானது அதன் சொந்த இருப்புக்கும் ஒரு வங்கியின் இருப்புக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை சரிசெய்ய அதன் சொந்த பண புத்தக இருப்புக்கு உள்ளீடுகளை சரிசெய்யும். இந்த மாற்றங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் காசோலை செயலாக்கம் மற்றும் வங்கி ஓவர் டிராப்டுகளுக்கான கட்டணங்களை பதிவு செய்வது.