பகிர்வு

ஒரு பகிர்வு என்பது வருவாய், செலவுகள் அல்லது இலாபங்களை பிரிப்பதாகும், பின்னர் அவை வெவ்வேறு கணக்குகள், துறைகள் அல்லது துணை நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன. ஒரு வணிகத்தின் வெவ்வேறு புவியியல் பகுதிகளுக்கு இலாபங்களை ஒதுக்குவதற்கு இந்த கருத்து குறிப்பாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது வெவ்வேறு அரசாங்கங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் வரிவிதிப்பு இலாபங்களை பாதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பல மாநில நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் அதன் தனிப்பட்ட விற்பனை, தலைநகரம், சொத்து அடிப்படை அல்லது பண ரசீதுகளின் அடிப்படையில் அதன் மாநில அளவிலான துணை நிறுவனங்களுடன் பிரிக்கப்படலாம்.