மதிப்பு சேர்க்கப்பட்ட நேரம்

மதிப்பு சேர்க்கப்பட்ட நேரம் என்பது ஒரு செயல்முறையின் முடிவை மேம்படுத்தும் நேரம். இது பொதுவாக உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய செயலாக்க நேரம் மட்டுமே. காத்திருப்பு நேரம் மற்றும் வரிசை நேரம் போன்ற ஒரு செயல்முறையுடன் தொடர்புடைய பிற இடைவெளிகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு எதுவும் பங்களிக்காது, எனவே அவை மதிப்பு சேர்க்கப்படாத நேரமாகக் கருதப்படுகின்றன. மதிப்பு சேர்க்கப்படாத செயல்பாடுகளை அடையாளம் காணவும், அவற்றை ஒரு செயல்முறையிலிருந்து அகற்றவும் இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதனால் ஒரு செயல்முறையை முடிக்க தேவையான மொத்த நேரம் குறைக்கப்படுகிறது. உற்பத்திச் செயல்பாட்டின் காலம் இந்த முறையில் சுருங்கும்போது, ​​இது ஒரு போட்டி நன்மையாக இருக்கலாம், ஏனெனில் ஒரு வணிக வாடிக்கையாளர் கோரிக்கைகளுக்கு விரைவாக பதிலளிக்க முடியும்.

ஒரு செயல்பாட்டில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட நேரத்தின் அளவை சுருக்க முடியும். இருப்பினும், மதிப்பு சேர்க்கப்படாத நேரத்தை முதலில் அகற்றுவது அல்லது குறைப்பது பொதுவாக எளிதானது, ஏனெனில் இது மொத்த செயலாக்க நேரத்தின் பெரும்பகுதியைக் கொண்டுள்ளது.