சதவீதம் மாறுபாடு

ஒரு சதவீத மாறுபாடு ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்திலிருந்து அடுத்த கணக்கிற்கான கணக்கு இருப்பு விகிதாசார மாற்றத்தை முன்வைக்கிறது. எனவே, இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு கணக்கின் மாற்றத்தை கணக்கு நிலுவையின் சதவீதமாகக் காட்டுகிறது. சதவீதம் மாறுபாடு சூத்திரம்:

(தற்போதைய கால அளவு - முந்தைய கால அளவு) / முந்தைய கால அளவு

= சதவீதம் மாறுபாடு

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்தின் வடகிழக்கு விற்பனை பிராந்தியத்திற்கான விற்பனை முந்தைய ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், 000 1,000,000 ஆக இருந்தது, மேலும் நடப்பு ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், 000 900,000 ஆகும். சதவீத மாறுபாட்டின் கணக்கீடு:

(Period 900,000 நடப்பு கால விற்பனை -, 000 1,000,000 முந்தைய கால விற்பனை) / $ 1,000,000 முந்தைய கால விற்பனை

= -10% மாறுபாடு

விற்பனையில் இந்த 10% சரிவு மேலதிக விசாரணைக்கு நிர்வாகத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.

கருத்தின் மாறுபாடு என்னவென்றால், தற்போதைய கால அளவை அதே காலத்திற்கான பட்ஜெட் தொகையுடன் ஒப்பிடுவது. இந்த வழக்கில், சூத்திரம் இதற்கு மாறுகிறது:

(பட்ஜெட் தொகை - உண்மையான தொகை) / உண்மையான தொகை

= சதவீதம் மாறுபாடு

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் அதன் நான்காவது காலாண்டில், 000 160,000 பயன்பாட்டு செலவினங்களை பட்ஜெட் செய்திருந்தது, மேலும் அந்த காலகட்டத்தில், 000 180,000 பயன்பாட்டு செலவினங்களை ஈட்டியது. சதவீதம் மாறுபாடு கணக்கீடு:

(, 000 160,000 பட்ஜெட் செலவு - $ 180,000 உண்மையான செலவு) / $ 180,000 உண்மையான செலவு

= -11.1% மாறுபாடு

இது ஒரு சாதகமற்ற மாறுபாடு, இதற்காக நிர்வாகம் இன்னும் விரிவான விளக்கத்தை நாடலாம்.

அறிக்கையிடல் காலத்தில் எந்த மாற்றங்கள் விசாரணை தேவை என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு நிர்வாகத்தால் சதவீத மாறுபாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரிய சதவீத மாறுபாடுகள் அவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. முதலீட்டு ஆய்வாளர்கள் சதவிகித மாறுபாடுகளைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள், ஏனென்றால் விற்பனை மற்றும் இலாபங்களின் அதிகரிக்கும் அல்லது குறைந்து வரும் போக்குகளை அவை குறிக்கக்கூடும், அவை பங்கு விலைகளை மாற்றுவதாக மொழிபெயர்க்கலாம். எந்த கணக்கு நிலுவைகளுக்கு மேலதிக விசாரணை தேவை என்பதை தீர்மானிக்க கணக்காய்வாளர்கள் சதவீதம் மாறுபாடு கணக்கீடுகளையும் பயன்படுத்துகின்றனர்.