குத்தகை ஊக்கத்தொகை

குத்தகை ஊக்கத்தொகை என்பது குத்தகைதாரருக்கு குத்தகைக்கு கையெழுத்திடுவதற்கான தூண்டுதலாகும். எடுத்துக்காட்டாக, குத்தகைதாரர் குத்தகைதாரரின் தற்போதைய குத்தகையில் மீதமுள்ள கொடுப்பனவுகளை எடுத்துக் கொள்ள முன்வருவார், அல்லது குத்தகைதாரருக்கு பணம் செலுத்தலாம்.